El team japonés de Vans Skateboarding en "Coast to Coast"

El team skate de Vans Japón formado por Cocona Hiraki, Daiki Hoshino, Hina Maeda, Junnosuke Hasegawa, Kihana Ogawa, Mami Tezuka, Raido Tajima, Rio Morishige, Sakura Yosozumi, Shogo Zama, Shor West, Sota Tomikawa, Toa Sasaki, Yuma Takei, Yoshiaki Nagado y Yushin Hashimoto protagoniza "Coast to Coast", lo nuevo de la marca californiana.

Fuente: Vans

Skate Lunes 11/07/2022